Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Služba naplate naknada

GSKG d.o.o. obavlja poslove utvrđivanja i naplate zakupnine, najamnine, komunalne naknade i spomeničke rente kao i naknade za uređenje voda. Sastavni dio ugovora su godišnji programi rada na poslovima ažuriranja i naplate prihoda.
 
Sektor naplate naknada obavlja poslove utvrđivanja i naplate:
  • zakupnine za poslovni prostor i garaže u vlasništvu Grada Zagreba,
  • najamnine za stanove  u vlasništvu Grada Zagreba,
  • komunalne naknade za stambeni, poslovni i garažni prostor na području grada Zagreba,
  • naknade za uređenje voda za stambeni, poslovni i garažni prostor na području grada Zagreba,
  • spomeničke rente za obveznike koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline.

Direktorica Službe

Vera Ramljak, dipl.pol.
Tel. 45 65 854
Fax 48 29 432
vera.ramljak@gskg.hr