Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Komunalna naknada

Komunalna naknada naplaćuje se temeljem rješenja o obvezi, visini i načinu plaćanja koje donosi Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 
Zakonska regulativa:
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18)
  • Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 04/19)
  • Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/18).
Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
 Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
1.     stambenog prostora,
2.     poslovnog prostora,
3.     garažnog prostora,
4.     građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5.     neizgrađenoga građevnog zemljišta.
Način obračuna određen je Odlukom o komunalnoj naknadi koju donosi Gradska skupština Grada Zagreba. 
Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
 
Obveznik čije je ukupno zaduženje manje od 40,00 kuna godišnje, plaća komunalnu naknadu jednom godišnje. Obveza dospijeva 31. prosinca za tekuću godinu.
 
Obveznik čije je ukupno zaduženje od 40,00 do 120,00 kuna godišnje, plaća komunalnu naknadu tromjesečno. Obveza plaćanja dospijeva 15. ožujka, 15. lipnja,15. rujna i 15. prosinca za tekuću godinu.
 

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina (Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet). Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.
Obveznici koji ne podmiruju komunalnu naknadu se opominju, odnosno pokreću se postupci prisilne naplate.

Dokumentaciju koja je relevantna za obvezu plaćanja i obračun komunalne naknade, a kojom se dokazuje promjena vlasništva odnosno korištenja, površina prostora i/ili namjena, primjerice ugovor o kupoprodaji prostora i zapisnik o primopredaji prostora, ugovor o darovanju, ugovor o zakupu/najmu, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, vlasnički list, obveznik može poslati na adresu ili dostaviti neposredno u Pisarnicu GSKG d.o.o., Savska cesta 1, 10000 Zagreb ili Centar za korisnike, Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb.
 
Ažuriranjem promjene na objektu za obračun komunalne naknade ili promjene obveznika, provodi se promjena podataka i za naknadu za uređenje voda, obzirom da se ista naknada naplaćuje temeljem očevidnika komunalne naknade.