Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Zajmovi GSKG-a i uvjeti financiranja

U suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d., kao našim poslovnim partnerom, suvlasnicima osiguravamo sredstva za financiranje investicijskog održavanja stambenih zgrada pod našim upravljanjem

VRSTE ZAJMOVA KOJE NUDIMO:
 
KRATKOROČNI ZAJAM IZ SREDSTAVA GSKG-a

Suvlasnicima koji na računu pričuve nemaju dovoljno sredstava za financiranje hitnih popravaka, malih radova i pokriće negativnog salda možemo iz naših sredstava odobriti kratkoročni zajam, uz sljedeće uvjete:
1.       visina zajma do iznosa tromjesečne pričuve planirane godišnjim programom upravljanja za hitne i male popravke odnosno iznosa negativnog salda
2.       rok povrata sredstava do 12 mjeseci
3.       godišnja kamatna stopa prema posebnoj odluci GSKG-a - KAMATNA STOPA 5,00%
4.       suglasnost da GSKG ima pravo iz sredstava pričuve prvenstveno podmiriti otplate zajma, prije isplate ostalih troškova
5.       izjava o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine dulje od isteka roka otplate zajma
Potrebu korištenja kratkoročnog zajma utvrđuje tehnički referent na nadležnoj područnoj službi te priprema prijedlog ugovora o takvom zajmu kojim se uređuju međusobna prava i obveze suvlasnika i GSKG-a.
Ugovor, potpisan po predstavniku suvlasnika, tehnički referent dostavlja Povjerenstvu za odobrenje zajmova, koje ga nakon odobrenja dostavlja direktoru GSKG-a na potpis.
 
DUGOROČNI ZAJAM IZ SREDSTAVA GSKG-a

Takav je zajam namijenjen financiranju radova na održavanju zgrade, pokriću manipulativnih troškova i troškova nadzora te za pokriće negativnog salda. Suvlasnicima se odobrava zajam iz sredstava GSKG-a uz sljedeće uvjete:
1.       rok povrata od 12 do 24 mjeseca, sukladno odluci suvlasnika
2.       godišnja kamatna stopa je u skladu s posebnom odlukom GSKG-a - KAMATNA STOPA 5,00%
3.       suglasnost da GSKG ima pravo prije isplate ostalih troškova prvenstveno podmiri otplate zajma iz pričuve te pravo njezinog povećanja ako trenutna sredstva nisu dovoljna za to
4.       izjava o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine nakon isteka roka otplate zajma, osim zbog neispunjenja te obveze
Kod odobravanja zajma za pokriće negativnog salda i zajma za financiranje  radova planiraju se i sredstva za manipulativne troškove i troškova nadzora. Ukoliko na računu zgrade nedostaju samo sredstva za pokriće navedenih troškova zajam se odobrava samo u tu svrhu.
 
ZAJAM IZ SREDSTAVA POSLOVNE BANKE (ZABA) REALIZIRAN PUTEM GSKG-a

Suvlasnicima se za financiranje radova na održavanju zgrade može odobriti i zajam iz sredstava poslovne banke putem upravitelja, uz sljedeće uvjete: 
1.       rok povrata 36 - 180 mjeseci, prema odluci suvlasnika
2.       godišnja kamatna stopa i naknada za obradu je u skladu s posebnom odlukom poslovne banke, zajmovi su kunski s promjenjivom kamatnom stopom – trenutno ona iznosi 2,20%
3.       suglasnost da GSKG-a ima pravo prije isplate ostalih troškova prvenstveno podmiri otplate zajma iz pričuve te pravo njezinog povećanja ako trenutna sredstva nisu dovoljna za to
4.       izjava o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine nakon isteka roka otplate zajma, osim zbog neispunjenja te obveze
5.       manipulativni troškovi 2,5%
 
Prednost pri odobravanju sredstava imaju zgrade:
• veće površine a za radove po rješenju građevinske inspekcije
• s najmanje 80% uspješnosti naplate pričuve
• koje osiguravaju veće vlastiti udio u financiranju
• prema redoslijedu podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava
• kod kojih se, u okviru ostalih uvjeta, izvedenim radovima onemogućava nastanak veće štete
 
Minimalni udio koji u financiranju osiguravaju suvlasnici za :
• sanaciju krova, konstruktivnih elemenata i dimnjaka 5 -10%
• sanaciju fasade, popravak i remont dizala, rekonstrukcija kotlovnica 10-15%
• popravak instalacija 15-20%
• popravak stolarije i limarije 20-25%
Za realizaciju zajma, pored navedenih uvjeta, suvlasnici moraju usvojiti Godišnji program upravljanja s planiranim radovima i uvrštenim iznosom traženog zajma, kao sastavnog dijela  programa.
Sve dodatne informacije o financiranju putem zajama možete dobiti u našem Odjelu ugovaranja i marketinga, Savska cesta 1, kontakt broj: 01/4565-906, 01/4565-952.