Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Osiguranje zgrada

Predmet osiguranja, osiguranje od požara, osiguranje od odgovornosti

Predmet ugovora
 
Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja, kako njihovi stambeni i poslovni dijelovi, tako i svi njihovi zajednički dijelovi i to:
 • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušiona, praona rublja, potkrovlje, nadstojnički stan, prostor za odlaganje kućnog otpada, zajedničke društvene prostorije i sl.),
 • ostali prostori koji mogu pripadati vlasnicima (šupe i tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu),
 • temelji i podrumski zidovi,
 • sve ugrađene instalacije,
 • svi ugrađeni uređaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, hidrofori, uređaji za klimatizaciju i dr.)
 Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti
 
Građevinski objekti osigurani su na NOVU VRIJEDNOST što pretpostavlja nadoknadu svih troškova obnove ili izgradnje novog građevinskog objekta, jednakih građevinskih karakteristika i na istome mjestu kao postojeći. Iznos odštete ne umanjuje se za trošnost (amortizaciju).

Samostojeće zajedničke kotlovnice i toplinske podstanice sa cisternom za gorivo, predstavljaju posebni predmet osiguranja i osiguravaju se na STVARNU VRIJEDNOST (nabavna cijena umanjena za iznos procijenjene istrošenosti).

Ugrađene instalacije i uređaji nisu osigurani od opasnosti loma stroja.
 
Osiguranjem zgrada pokrivene su slijedeće osnovne i dodatne opasnosti, te posebne pogodnosti:

OSNOVNE OPASNOSTI:
 • požar i udar groma
 • eksplozija (osim od nuklearne energije)
 • oluja
 • tuča (grad)
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, te vlastitog radnog stroja u osigurani objekt
 • pada i udara zračne letjelice
 • manifestacija i demonstracija, samo u mirnodopskim uvjetima
DODATNE OPASNOSTI:
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te sustava centralnog grijanja - (neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi, iz uređaja za grijanje toplom vodom i parom, te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu zbog oštećenja (lom cijevi, pucanje ili otkazivanje uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi i uređaja.
 • poplave, bujice i visoke vode - (poplavom se smatra stihijsko i neočekivano plavljenje terena vodenom masom, koja je nastala kao posljedica izlijevanja vode iz korita ili preko obrambenog nasipa ili brane, a bujicom se smatra stihijsko i neočekivano plavljene terena vodenom masom, koja se stvara na nizbrdnim zemljištima zbog jakih atmosferskih padalina i slijevanje ulicama i putovima).
 Visina naknade iz osiguranja za osnovne i dodatne opasnosti
 1. Za osnovne rizike – požar i dr. – visina naknade iznosi 1.000,00 € po 1 m2 uključujući i zajedničke dijelove
 2. Dopunska opasnost – izljev vode osiguran je na 20,00 € po 1 m2 uključujući i zajedničke dijelove
 3. Dopunska opasnost – poplave, bujice i visoke vode osigurano je na 10,00 € po 1 m2 uključujući i zajedničke dijelove
 Posebne pogodnosti Osigurateljnih kuća za zgrade pod upravljanjem GSKG:
 • pregaranje elektromotora liftova (nadoknađuje se šteta kod pregaranja statorskih namota pogonskih i pomoćnih motora, kao i pregaranje opreme za upravljanje i nadzor rada – frekventni regulatori – i pripadnih instalacija dizala u strojarnici kao posljedice i/ili uzroka pregaranja statorskih namota, troškovi usluge montaže, demontaže, otpreme, i povrata servisa dijelova, čiji se popravak priznaje. Ostali dijelovi nisu pokriveni ovim pokrićem).
 • zbrinjavanje obitelji (osiguravatelj se obvezuje snositi troškove zbrinjavanja vlasnika stanova i njihove obitelji ako boravak u stanu nije moguć ili je znatno otežan, a uslijed nastanka osiguranog slučaja zbog požara, eksplozije, oluje, poplave, bujice i visoke vode, za vrijeme dok traje popravak, ali ne dulje od 90 dana).
 Osiguranje od odgovornosti vlasnika i upravitelja zgrade
 
Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika i upravitelja zgrade za štete koje bi mogle nastati ili biti nanešene životima, zdravlju ili imovini trećih osoba, a koja proizlazi iz same činjenice posjedovanja i upravljanja zgradom, odnosno korištenja zgrada, prostorija, zemljišta i dizala zgrade.

Trećim osobama ne smatraju se vlasnici (etažni) zgrada, vlasnici poslovnih prostora, upravitelj te svi korisnici stanova odnosno poslovnih prostora i garaža bez obzira na njihov status (stanari, podstanari i sl.).
 
Visina naknade za osiguranje od odgovornosti

Za osiguranje od odgovornosti iz posjedovanja i korištenja zgrada i poslovnih prostora visina pokrića za štete iznosi od 30.000,00 € – 35.000,00 € po jednom štetnom događaju (ovisno kod koje je osigurateljne kuće sklopljeno osiguranje).

 Osiguranje od opasnosti potresa
 
Dopunska opasnost potresa može se ugovoriti za zgrade pod upravljanjem GSKG, za koju je već ranije zaključena polica osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, a pogodnost je za suvlasnike mogućnost plaćanja premije osiguranja za potres putem računa zajedničke pričuve.
 
Ostale pogodnosti za osiguranje imovine vlasnika stanova i poslovnih prostora
 
Vlasnici stanova ili poslovnih prostora imaju mogućnost ostvariti određene popuste za samostalna osiguranja (npr. osiguranje kućanstva) koja bi zaključili sa istom osigurateljnom kućom kod koje je već zaključeno osiguranje imovine preko upravitelja.