Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Obavijest Zagrebačkog holdinga d.o.o. - promjena obveznika, kvadrature i dr.

 Cijenjeni korisnici,
 
Radi ažuriranja baze podataka te daljnjeg pružanja što kvalitetnije usluge, molimo Vas da nas prilikom useljenja u novi prostor te svake promjene korisnika/obveznika izvijestite o istom.
 
Dokumentacija temeljem koje se ažurira baza obveznika/korisnika za obračun naknada je slijedeća:
 
-          Kupoprodajni ugovori
-          Darovni ugovori
-          Rješenja o nasljeđivanju
-          Rješenja o povratu imovine
-          Vlasnički listovi (Z.K. izvadak)
-          Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju
-          Ugovori o doživotnom uzdržavanju
-          Rješenja o podjeli imovine
-          Ugovori o razvrgnuću suvlasničke zajednice
-          Pisani zahtjevi za promjenom adrese dostave pismena
-          Sudska rješenja
-          Presude sudova
-          Ugovori o zakupu
-          Ugovori o najmu
-          Raskidi ugovora o najmu
-          Ugovori o najmu za stanove u vlasništvu Grada Zagreba
-          Zapisnik o primopredaji
i drugo
 
Dokumentaciju, uz prethodno popunjeni adekvatni zahtjev ovisno o naknadi za koju je potrebno izmijeniti podatke (zahtjev možete preuzeti putem linka http://www.zgh.hr/default.aspx?id=978 ), možete dostaviti na jedan od navedenih načina:
 
(za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i naknadu za uslugu odvoza komunalnog otpada)
·         osobno na šalteru: Info centar GSKG-a, Savska cesta 1
·         osobno na šalteru: Centar za korisnike ZH, Ulica grada Vukovara 41
·         poštom na adresu: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb
 
(za potrošnju vode)
·         osobno na šalteru: Centar za korisnike ZH, Ulica grada Vukovara 41
·         poštom na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 
(za utrošak plina)
·         osobno na šalteru: Centar za korisnike ZH, Ulica grada Vukovara 41
·         poštom na adresu: Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
 
Zahtjevi za nove priključke:
·         zahtjevi za kanalski i voodoopskrbni priključak
http://www.vio.hr/default.aspx?id=94
·         zahtjevi za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav
http://www.plinara-zagreb.hr/default.aspx?id=521
 
Zahvaljujemo na razumijevanju te vjerujemo da ćete i nadalje podržavati naše napore za poboljšanjem kvalitete usluga koje Vam pružamo!
 
Zagrebački holding d.o.o.
 
 
 
Napomena;
Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalnu naknadu plaćaju svi vlasnici odnosno korisnici stambenog, garažnog, poslovnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta.
Odredbom članka 28. stavak 2. Odluke o komunalnoj naknadi, te čl. 22. st 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, određeno je da je obveznik dužan o svim promjenama koje se odnose na obvezu plaćanja komunalne naknade obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, u roku od 15 dana od nastanka promjene, te dostaviti sve podatke i omogućiti uvid u njih. Ako se obveznik prestane koristiti prostorom, a ne obavijesti o promjeni, smatra se i dalje obveznik plaćanja komunalne naknade i to sve do trenutka dok upravnom tijelu ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo donijeti novo rješenje.
Slijedom navedenog, prilikom promjene obveznika plaćanja komunalne naknade ili evidentiranja novog obveznika u sustav plaćanja naknada potrebno je dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva pravna osnova stjecanja/korištenja nekretnine.
 
Također, ćl. 11 Općih i tehničkih uvjeta opskrbe vodom, kojima se propisuje način promjene korisnika vodnih usluga, utvrđeno je slijedeće;
(1) Smatra se da je korisnik usluge prihvatio uvjete za korištenje vodnih usluga iz ovih Uvjeta, ako je nakon njihova stupanja na snagu nastavio koristiti vodne usluge.
(2) Korisnik usluge može otkazati korištenje vodnih usluga zbog preseljenja, odnosno trajnoga prestanka korištenja stana odnosno poslovnoga prostora.
(3) Za slučaj promjene korisnika usluge (zbog promjene vlasništva, zakupa, najma ili drugog razloga) dotadašnji korisnik ostaje u statusu korisnika i obveznika plaćanja vodnih usluga sve do početka novog obračunskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno drugim vjerodostojnim dokumentom obavijestio Isporučitelja o promjeni korisnika.
(4) Korisnik usluge i novi korisnik iz odredbe stavka 3. ovoga članka dužni su o nastaloj promjeni obavijestiti Isporučitelja usluge u roku od 8 dana, te solidarno odgovaraju za plaćanje vodne usluge do trenutka dostavljanja vjerodostojne dokumentacije o promjeni korisnika. Ukoliko korisnik usluge, kojeg Isporučitelj usluge vodi u evidenciji korisnika odnosno s kojim je Isporučitelj sklopio ugovor o korištenju vodne usluge, pravodobno ne dostavi Isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni iz stavka 3. ovoga članka, ostaje u obvezi podmiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.
(5) Ukoliko uz dostavu vjerodostojne dokumentacije korisnik usluge kojeg Isporučitelj vodi u evidenciji i novi korisnik usluge dostave Isporučitelju izjavu o priznanju duga kojom se novi korisnik obvezuje Isporučitelju podmiriti pruženu uslugu od obračunskog razdoblja u kojem je nastala promjena, Isporučitelj je ovlašten retroaktivno obaviti promjenu korisnika, te zadužiti novoga korisnika od razdoblja nastale promjene. Navedeno je moguće isključivo u slučaju ako protiv korisnika kojeg Isporučitelj vodi u evidenciji nije pokrenut postupak prisilne naplate dugovanja nastalog u razdoblju nakon nastale promjene.
(6) Za slučaj promjene korisnika usluge zbog najma stana, zakupa poslovnoga prostora ili drugog ugovora s vlasnikom nekretnine, zakoniti posjednik (najmoprimac, zakupodavac i sl.) smatrat će se korisnikom od trenutka kad je Isporučitelju od vlasnika ili zakonitoga posjednika dostavljena dokumentacija. Kada se korisnikom smatra zakoniti posjednik, vlasnik nekretnine solidarno odgovara Isporučitelju za ispunjenje obveza nastalih korištenjem vodnih usluga korisnika-zakonitoga posjednika.
(7) Iznimno, ukoliko korisnik usluge i novi korisnik pravodobno ne izvijeste Isporučitelja o nastaloj promjeni sukladno stavku 4. ovoga članka, a temeljem terenskog očevida Isporučitelj utvrdi da vodne usluge na obračunskome mjernom mjestu koristi osoba koju Isporučitelj ne vodi u svojoj evidenciji korisnika, ovlašten je obaviti promjenu korisnika temeljem podataka utvrđenih terenskim očevidom i provjerom u službenim registrima.