Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel elektrostrojarstva

Osim niže navedenog pregleda poslova koji su obuhvaćeni  ugovorima o upravljanju zgradama, u Odjelu elektrostrojarstva obavljaju se i poslovi vezani za ugradnju uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnici) ili uređaja za mjerenje potrošnje  toplinske energije (Zakon o tržištu toplinske energije NN 80/2013), a naročito aktivnosti koje se odnose na podnošenje prijava na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) radi dobivanja subvencija. Temeljem objavljenog Javnog poziva (EnU-19/2015) za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama od strane FZOEU GSKG je podnio 189 prijava, od čega 27 zajedno s drugim upraviteljima, te do sada ima ugovoreno 146 subvencija dok su ostale još u obrade.
Postupak dobivanja subvencije od strane FZOEU-a realizirao se kroz sljedeće osnovne korake:
1.       suvlasnici zgrade/a koje imaju zajedničko mjerilo toplinske energije biraju izvoditelja radova
2.       suvlasnici zgrade donose odluku o ugradnji razdjelnika (Obrazac B) te na temelju iste traže suglasnost kupca toplinske energije (ili opskrbljivača)
3.       predstavnik suvlasnika daje zahtjev za pokretanje aktivnosti radi prijave na FZOEU u Odjelu elektrostrojarstva
4.       referent u Odjelu elektrostrojarstva izrađuje odluku suvlasnika kojom se daje suglasnost:
 • predstavniku suvlasnika da s GSKG sklopi ugovor o obavljanju poslova prijave na FZOEU
 • predstavniku suvlasnika za sklapanje ugovora s odabranim izvoditeljem
 • na način plaćanja ugovorenih radova s izvoditeljem
 • za osiguranje sredstava za radove koji se plaćaju iz pričuve
5.       na temelju potpisima usvojene odluke, sklapaju se navedeni ugovori, te GSKG izrađuje i prikuplja ostalu obaveznu dokumentaciju i podnosi prijavu na FZOEU
6.       po prihvaćenom zahtjevu FZOEU dostavlja GSKG-u ugovor na potpis, te od datuma potpisa ugovora od strane FZOEU-a teče rok za realizaciju projekta
7.       po završetku radova na ugradnji,  GSKG FZOEU dostavlja dokumentaciju za isplatu subvencije - sve originalne račune i završno izvješće ovjereno od izvoditelja, Predstavnika suvlasnika i GSKG-a
8.       nakon izvršene uplate FZOEU-a, u roku 30 dana GSKG mora FZOEU dostaviti dokaz o isplaćenim sredstvima ugovorenom izvoditelju minimalno u iznosu subvencije
 
Unutar ovog odjela obavljaju se poslovi održavanja dizala, elektroinstalacija, kotlovnica, sistema centralnog grijanja i drugo, tj.
 1. Popravci instalacija
 2. Popravci elektrostrojarskih dijelova
 3. Pregledi, mjerenja i ispitivanja
Popravci instalacija
 • elektroinstalacija
 • centralnog grijanja
 • plinskih instalacija
Popravci elektrostrojarskih dijelova

Dizala (Galerija fotografija)

U stambenim zgradama pod našim upravljanjem trenutno na održavanju ima cca 2.500 osobnih dizala tj. 21.000 stanica.

Redovno održavanje tih dizala povjereno je registriranim održavateljima koji imaju suglasnosti ovlaštenih organizacija za tu djelatnost.
 
Uz pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada, prema uputi za uporabu i održavanje, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata, redovno održavanje dizala obuhvaća:
 • provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja, osobito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonskog stroja, uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna
 • provjeru nosive užadi ili lanaca i njihove veze s kabinom i protuutegom
 • provjeru vuče što se ostvaruje silom trenja
 • provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihovih veza s uzemljenjem pregledom izolacije
 • čišćenje i podmazivanje dijelova dizala
 • provjeru ispravnosti rada dizala pri vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smjera te pri pristajanju
 • provjeru nužnih izlaza
 • provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja dizala
Bitno je reći da je trenutno stanje većine dizala daleko od idealnog, ili bar zadovoljavajućeg. Tako je u užem dijelu grada Zagreba (Medveščak, Centar, Črnomerec) njihova prosječna starost četrdesetak godina, a poneka su stara i do 60 godina (Stigler i dr.).

Navedena dizala su amortizirana i istekao im je vijek trajanja, a u pogonu su samo zahvaljujući dobrom redovnom održavanju naših održavatelja.

U Novom Zagreba, Trešnjevci prosječna starost dizala je 20 godina, ali radi veće katnosti i intenzivnije eksploatacije brže se troše i učestalije kvare.
 
Prema tehničko-tehnološkim normama amortizacija dizala je od 15-25 godina, iz čega proizlazi da je u gradu Zagrebu oko 18% dizala potrebno remontirati i uskladiti s novim Pravilnikom o sigurnosti dizala, jer ovako veliki postotak neusklađenosti je proizašao upravo njegovim donošenjem (NN br. 58/2010).

Pravilnikom poboljšana sigurnost postojećih dizala

U odnosu na prijašnji Pravilnik, iz kojeg su uglavnom zadržani sigurnosni uvjeti, u novodonesenom su pridodani još sigurnosni elementi usklađeni prema Europskim normama.

Pravilnikom je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31. ožujka 2006. godine, a moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:
 • na ulazu u kabinu osobnih i osobno teretnih  dizala  moraju biti ugrađena vrata kabine
 • u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
 • uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I Pravilnika
 • nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
 • upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama
 • obloge kočnice pogonskog stroja ne smiju sadržavati azbest
 • graničnici brzine moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
 • prilazi strojarnici dizala moraju biti sigurni i lako pristupačni
 • prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna moraju biti izrađeni od takvog materijala i takvih dimenzija da spriječe mogućnost nastajanja ozljeda.
Ako se građevina u koju je ugrađeno dizalo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rekonstruira  u skladu s posebnim propisima kojim se uređuje gradnja građevina, te ukoliko je u sklopu rekonstrukcije građevine predviđena i rekonstrukcija dizala, tada dizala moraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:
 • na automatska vrata kabine moraju biti ugrađeni senzori za detekciju prisutnosti osoba i životinja ukoliko su ugrađena i automatska vrata voznog okna
 • u kabini dizala mora postojati nužna rasvjeta i alarmni uređaj koji će djelovati i u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
 • ugraditi upravljačke uređaje u kabini dizala i pozivne uređaje na prilazima vratima voznog okna koje će moći samostalno koristiti i osobe s invaliditetom u skladu s posebnim propisima
 • na dizala čija je brzina veća od  0,63 m/s, moraju se ugraditi zahvatni uređaji s postupnim kočenjem
 • treba ugraditi uređaj, koji sprječava nekontrolirano kretanje kabine u smjeru prema gore kod bezreduktorskih pogona dizala, odnosno kod dizala sa reduktorskim pogonom u slučaju kada se mijenja nosivi okvir kabine, odnosno zahvatna naprava.
Ukoliko vlasnici dizala u zadanom roku ovog Pravilnika ne osiguraju ispunjenje zahtjeva nadležno inspekcijsko tijelo staviti će dizalo van uporabe.

Redovni pregled dizala

Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jednom godišnje, a obavezno iza završenog remonta ili rekonstrukcije. Obavlja ga ovlaštena organizacija i obuhvaća skup provjera ispravnosti i pregleda usklađenosti s tehničkim normativima.
 
Obzirom na stanje dizala, kao Upravitelj upućujemo dopise ovlaštenim predstavnicima suvlasnika u kojima, između ostalog, nudimo pomoć izrade troškovnika (elaborata) za popravak dizala sa svim potrebnim radovima i raspisom natječaja za izbor Izvoditelja. Isto tako je bitno reći i da osiguravamo povoljne kredite za obnovu dizala na rok otplate do 60 mjeseci.


 

Kotlovnica

Postojeće stanje energetskih postrojenja
 
Na području grada Zagreba, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo upravlja s ukupno 157 kotlovnica i pratećih toplinskih stanica. Od toga samo 20 kotlovnica kao pogonsko gorivo koristi lož ulje, a ostale zemni plin.
 
S aspekta racionalnog korištenja energije, te sigurnosti toplinskih postrojenja, postojeće stanje nije zadovoljavajuće. Radi se o zastarjelim sustavima koja sve teže opravdavaju svoj funkcionalni, ekonomski i ekološki položaj. U njihovu obnovu ulaže se samo u krajnje ekstremnim situacijama kada postrojenja više ne funkcioniraju. Iskoristivost toplinskih postrojenja vremenski je ograničena na period od 10 do 15 godina, nakon čega ono gubi na svojoj pouzdanosti i ekonomičnosti. Zbog toga je potrebno dodatno i preventivno održavanje s ciljem smanjenja troškova potrošnje energenta i osiguranja funkcionalnosti.
 
U priloženoj tablici sadržani su podaci o starosti kotlovnica kojima upravlja GSKG

 • plamenika
 • prepumpnih uređaja
 • uređaja za ventilaciju i klimatizaciju   

Pregledi, mjerenja i ispitivanja
 • redovni pregled dizala
 • pregled i ispitivanje kotlovnica
 • ispitivanje plinskih instalacija
 • ispitivanja gromobrana
 • mjerenje emisije onečišćenih tvari u zrak iz stacioniranih izvora
 • periodični pregledi i čišćenje dimovodnih sistema i kotlova s pretlačnim plamenicima
 
Voditeljica odjela
Vesna Godec, dipl.ing.stroj.
Tel. 45 65 825