Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel elektrostrojarstva

Osim niže navedenog pregleda poslova koji su obuhvaćeni  ugovorima o upravljanju zgradama, u Odjelu elektrostrojarstva obavljaju se i poslovi vezani za ugradnju uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnici) ili uređaja za mjerenje potrošnje  toplinske energije (Zakon o tržištu toplinske energije NN 80/2013),  a naročito aktivnosti koje su se odnosile na podnošenje prijava na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u 2015. godini radi dobivanja subvencija. Temeljem objavljenog Javnog poziva (EnU-19/2015) za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama od strane FZOEU GSKG je podnio 189 prijava, od čega 27 zajedno s drugim upraviteljima.
Unutar ovog odjela obavljaju se poslovi održavanja dizala, elektroinstalacija, kotlovnica, sistema centralnog grijanja i drugo, tj.
 1. Popravci instalacija
 2. Popravci elektrostrojarskih dijelova
 3. Pregledi, mjerenja i ispitivanja
Popravci instalacija
 • elektroinstalacija
 • centralnog grijanja
 • plinskih instalacija
Popravci elektrostrojarskih dijelova

Dizala (Galerija fotografija)

U stambenim zgradama pod našim upravljanjem trenutno na održavanju ima cca 2.500 osobnih dizala tj. 21.000 stanica.
Održavanje dizala može biti redovno i izvanredno.
Redovno održavanje dizala obuhvaća preventivno pregledavanje dizala i preventivno izvođenje radova na dizalu kojima se sprečava gubitak svojstava dizala i njegove funkcionalnosti, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i popuni dijelova dizala u razmacima i opsegu kak
o je to određeno uputom za uporabu i održavanje, ili zbog narušenih svojstava ili funkcionalnosti tih dijelova kojemu uzrok nije kakav izvanredni događaj.
Vlasnik je dužan osigurati redovno održavanje dizala. Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova.
Prilikom redovnog održavanja održavatelj je dužan:
– provjeriti jesu li na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost,
– provjeriti jesu li u okolini nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost.
 
Redovno održavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesečno.
Izvanredno održavanje dizala obuhvaća izvođenje radova na zamjeni, dopuni ili popuni dijelova dizala nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojeg dizalo više nije uporabljivo (potres, požar i sl.) odnosno ako je dizalo zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedeno u stanje u kojem više nije uporabljivo.
Održavanje dizala može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost  koja  brine za održavanje dizala u ime vlasnika i izvodi provjere dizala prilikom rada. Održavatelj mora biti upoznat s uputama za uporabu i održavanje dizala, uputama za spašavanje osoba iz dizala te vodi knjigu održavanja dizala.
Održavatelj može obavljati održavanje dizala samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost održavatelja u skladu s Pravilima za provjeru stručne osposobljenosti održavatelja dizala.
 
Bitno je reći da je trenutno stanje većine dizala daleko od idealnog, ili bar zadovoljavajućeg. Tako je u užem dijelu grada Zagreba (Medveščak, Centar, Črnomerec) njihova prosječna starost pedesetak godina, a poneka su stara i do 70 godina (Stigler i dr.).
Navedena dizala su amortizirana i istekao im je vijek trajanja, a u pogonu su samo zahvaljujući dobrom redovnom održavanju naših održavatelja.
U Novom Zagreba, Trešnjevci prosječna starost dizala je preko 20 godina, a radi veće katnosti i intenzivnije eksploatacije brže se troše i učestalije kvare.
Prema tehničko-tehnološkim normama amortizacija dizala je od 15-25 godina, iz čega proizlazi da je u gradu Zagrebu oko 35% dizala potrebno remontirati i uskladiti s Pravilnikom o sigurnosti dizala.
 


Novi pravilnik o Sigurnosti dizala u upotrebi

16.01.2019. godine u Narodnim novinama br. 5/2019 objavljen je novi Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi. Novim Pravilnikom određeni su prioriteti te rokovi za provođenje sigurnosnih zahtjeva na dizalima, a također i nedostaci koji bitno narušavaju sigurnost korisnika pa stoga zahtijevaju stavljanje dizala izvan upotrebe.  
Kao i Pravilnikom iz 2010. godine  i novim je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31. ožujka 2006. godine. Preostale opasnosti, odnosno zaštitne mjere za otklanjanje istih utvrđuju ovlaštene organizacije prilikom prvog redovnog pregleda dizala od stupanja na snagu novog Pravilnika. 
Ukoliko vlasnici dizala u zadanim rokovima ne osiguraju ispunjenje zahtjeva ovlaštena organizacija privremeno će staviti dizalo van uporabe (isključiti pogon dizala).
 
Redovni pregled dizala

Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jednom godišnje, a  obavlja ga ovlaštena organizacija i obuhvaća skup provjera ispravnosti i pregleda usklađenosti s tehničkim normativima.
Obzirom na stanje dizala, kao Upravitelj upućujemo dopise ovlaštenim predstavnicima suvlasnika radi poduzimanja potrebnih radova na otklanjanju uočenih neispravnosti. Također predlažemo izradu troškovnika ili tehničke dokumentacije od strane ovlaštenih projektanata ukoliko to zahtijeva obim i vrsta potrebnih radova, te raspis natječaja za izbor Izvoditelja. Isto tako je bitno reći i da osiguravamo povoljne kredite za obnovu dizala na rok otplate do 60 mjeseci.
 

Izvanredni pregled dizala

Izvanredni pregled provodi se u slučaju nastalih osnovnih promjena na dizalu (čl. 5 Pravilnika), stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda, provjere jesu li otklonjeni nedostaci utvrđeni pri redovnom pregledu dizala od strane ovlaštene organizacije zbog kojih je dizalo stavljeno van uporabe i zahtjeva nadležnih inspekcijskih tijela.
 

Kotlovnica

Postojeće stanje energetskih postrojenja
 
Na području grada Zagreba, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo upravlja s ukupno 167 kotlovnica. Od toga samo 19 kotlovnica kao pogonsko gorivo koristi lož ulje, a ostale zemni plin.
S aspekta racionalnog korištenja energije, te sigurnosti toplinskih postrojenja, postojeće stanje nije zadovoljavajuće. Radi se o zastarjelim postrojenjima koja sve teže opravdavaju svoj funkcionalni, ekonomski i ekološki položaj. U obnovu kotlovnica ulaže se samo u krajnje ekstremnim situacijama kada postrojenja više ne funkcioniraju. Iskoristivost toplinskih postrojenja vremenski je ograničena na period od 10 do 15 godina, nakon čega ono gubi na svojoj pouzdanosti i ekonomičnosti. Zbog toga je potrebno dodatno i preventivno održavanje s ciljem smanjenja troškova potrošnje energenta i osiguranja funkcionalnosti.
 
U priloženoj tablici sadržani su podaci o starosti kotlovnica kojima upravlja GSKG


Pregledi, mjerenja i ispitivanja
 • redovni pregled dizala
 • pregled i ispitivanje kotlovnica
 • ispitivanje plinskih instalacija
 • ispitivanja gromobrana
 • periodični pregledi i čišćenje dimovodnih sistema i kotlova s pretlačnim plamenicima
 
Voditeljica odjela
Vesna Godec, dipl.ing.stroj.
vesna.godec@gskg.hr
Tel. 45 65 825