Zagrebački Holding  
Mapa webaKontakti
 
 

Naknada za uređenje voda

Zakonska regulativa:
 • Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 56/13, 14/14)
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10, 108/13)
 • Odluka o stopama i visini slivne vodne naknade za slivno područje Grada Zagreba (Službeni glasnik 05/03)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)
Naknada za uređenje voda koristi se za financiranje:
 • stručnih, administrativnih i drugih poslova upravljanja vodnim sustavom, koji imaju obilježja javnih službi,
 • uređenja vodotoka i drugih voda i zaštite od štetnog djelovanja voda:
  • priprema planova za obranu od poplava i obranu od leda, planova za zaštitu od erozija, bujica i drugih odgovarajućih planskih akata,
  • redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih  građevina,
 • održavanja i upravljanja melioracijskim sustavom za odvodnjavanje.
Sredstva  naknade za uređenje voda koriste se na slivnom području na kojem su ostvarena.
 
Naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području, za:
 • stambene zgrade i stanove u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem koje se takvim smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana),
 • poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, državna tijela i organizacije, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave itd.),
 • zemljište pod prugama, cestama, parkovima, pašnjacima, šumama i poljoprivrednim zemljištem.
Naknada za uređenje voda plaća se prema jedinici površine.
 
Visina odnosnostopa naknade za uređenje voda utvrđuje se Uredbom o visini naknade za uređenje voda koju donosi Vlada RH.
 
Obveza plaćanja naknade za uređenje voda, mjesečni iznos i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem što ga donose Hrvatske vode, a naplaćuje se zajedno s komunalnom naknadom.
 
Naknada za uređenje voda se ne utvrđuje onim obveznicima čije je ukupno zaduženje manje od 40,00 kn godišnje.
 
Obveznici koji ne podmiruju naknadu za uređenje voda opominju se, odnosno pokreću se postupci prisilne naplate.