Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Naknada za uređenje voda

Zakonska regulativa:
 • Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14,119/15, 120/16, 127/17)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10, 108/13)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)
Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za:
 • provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava,
 •  gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju,
 •  gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode i
 •  podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar, te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.
Prihod od naknade za uređenje voda koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske.
 
Naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području, za:
 • stambene zgrade i stanove u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem koje se takvim smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana),
 • poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, državna tijela i organizacije, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave itd.),
 • zemljište pod prugama, cestama, parkovima, pašnjacima, šumama i poljoprivrednim zemljištem.
Naknada za uređenje voda plaća se prema jedinici površine.
 
Visina odnosnostopa naknade za uređenje voda utvrđuje se Uredbom o visini naknade za uređenje voda koju donosi Vlada RH.
 
Obveza plaćanja naknade za uređenje voda, mjesečni iznos i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem što ga donose Hrvatske vode, a naplaćuje se zajedno s komunalnom naknadom.
 
Naknada za uređenje voda se ne utvrđuje onim obveznicima čije je ukupno zaduženje manje od 40,00 kn godišnje.
 
Obveznici koji ne podmiruju naknadu za uređenje voda opominju se, odnosno pokreću se postupci prisilne naplate.