Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Naknada za uređenje voda

Zakonska regulativa:
 • Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 66/19)
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14,119/15, 120/16, 127/17,66/19)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10, 108/13)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)
Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za:
 • provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava,
 •  gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju,
 •  gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode i
 •  podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar, te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.
Prihod od naknade za uređenje voda koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske.
 
Naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području, za:
 • stambene zgrade i stanove u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem koje se takvim smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana),
 • poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, državna tijela i organizacije, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave itd.),
 • zemljište pod prugama, cestama, parkovima, pašnjacima, šumama i poljoprivrednim zemljištem.
Naknada za uređenje voda plaća se prema jedinici površine.
 
Visina odnosnostopa naknade za uređenje voda utvrđuje se Uredbom o visini naknade za uređenje voda koju donosi Vlada RH.
 
Obveza plaćanja naknade za uređenje voda, mjesečni iznos i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem što ga donose Hrvatske vode, a naplaćuje se zajedno s komunalnom naknadom.
 
Obveznici koji ne podmiruju naknadu za uređenje voda opominju se, odnosno pokreću se postupci prisilne naplate.