Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Spomenička renta

Spomenička renta plaća se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.

Zakonska regulativa:

 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15,44/17, 90/18)
 • Odluka o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 04/11,02/15,22/15 )
 • Zaključak o provedbi odluke o visini spomeničke rente (Službeni glasnik 21/04)
Obveznici spomeničke rente su:
 • fizičke osobe i
 • pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost:
  • u objektima kojima je rješenjem utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili su preventivno zaštićeni, ili
  • na području kulturno povijesne cjeline kojoj je rješenjem utvrđeno svojstvo kulturnog dobra ili je preventivno zaštićena.
Svojstvo kulturnog dobra, na temelju stručnog vrednovanja, utvrđuje Ministarstvo kulture rješenjem.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, donosi rješenja o preventivnoj zaštiti (privremeno).
 
Spomenička renta plaća se temeljem Rješenja o visini spomeničke rente koje donosi Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
 
Spomenička renta se uplaćuje na račun IBAN: HR1110010051713328693 - Grad Zagreb, Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.
 
Prihod od spomeničke rente koristi se isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a uplaćuje se 60% u korist Grada Zagreba, a 40% u korist državnog proračuna.
 
Visinu spomeničke rente propisuje svojom odlukom Grad Zagreb.
 
Posljedice zakašnjelih uplata odnosno neplaćanja:
 • Ukoliko obveznik uplati spomeničku rentu nakon roka određenog Rješenjem o visini spomeničke rente, obračunava se zakonska zatezna kamata za razdoblje kašnjenja.
 • Obveznik koji nije podmirio spomeničku rentu za prethodnu godinu, bit će opomenut prije pokretanja postupka prisilne naplate, a ukoliko uplatu ne izvrši po opomeni, pokrenut će se prisilna naplata.