Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Česta pitanja i odgovori

A. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA


Koje zgrade imaju obavezu pokretanja postupka konstrukcijske obnove?

 Temeljem članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 102/20, 10/21, 117/21 propisano je da se sredstva za popravak konstrukcije poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, gradnju višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada dodjeljuju zgradama koje su neuporabljive (crvena naljepnica oznake N2) odnosno privremeno neuporabljive (žuta naljepnica oznaka PN1 i PN2), uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra odnosno zgrade koje imaju konstrukcijska oštećenja te su Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom NN 88/22 (poglavlje 8.) suvlasnici obavezni ukloniti oštećenja uzrokovana potresom.

Ukoliko je brzim pregledom zgradi dodijeljena zelena naljepnica (U1 i U2) moguće je izradom nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije utvrditi kategoriju uporabljivosti sukladno stvarnom stanju postojeće konstrukcije (neuporabljiva N1, N2; privremeno neuporabljiva PN1, PN2) te promijeniti klasifikaciju uporabljivosti zgrade. Navedeni nalaz izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva (u svemu prema poglavlju 6.2.1.2. i 12. Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom NN 88/22).


Tko podnosi zahtjev za obnovu potresom oštećene konstrukcije/cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra? Trošak koordinacije samoobnove.

 Poglavljem 8.1. i 8.3. Programa mjera NN 88/22, propisano je da zahtjev za pokretanjem organizirane i/ili samostalne konstrukcijske obnove može podnijeti:
1. upravitelj višestambene zgrade, stambeno-poslovne i poslovne zgrade
2. vlasnik/suvlasnik poslovne zgrade koja prema posebnom propisu nema upravitelja zgrade.
Poglavljem 8.3.2. propisano je da podnositelj zahtjeva odnosno Upravitelj ima pravo na naknadu za poslove koordinacije samoobnove koja predstavlja trošak podnositelja zahtjeva prilikom provedbe samoobnove. Trošak koordinacije samoobnove za zgradu do 700 m² GBP iznosi 40.000,00 kuna, za zgradu od 700 m² do 1.500 m² GBP iznosi 60.000,00 kuna, za zgradu preko 1.500 m² GBP iznosi 80.000,00 kuna (uključen PDV). Za navedeni trošak suvlasnici zgrade potpisuju ugovor o koordinaciji a prije natječaja za odabir izvođača na radovima konstrukcijske obnove (detaljnije opisano u pitanju br. 3.).

Organizirana konstrukcijska obnova

Ministarstvo prostornoga uređena, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu MPGI) i Fond za obnovu (FZO) nakon donošenja Odluke o obnovi (koju je sukladno članku 39. potrebno objaviti na oglasnoj ploči zgrade) raspisivanjem javnog natječaja odabiru sudionike u obnovi (projektant, izvođač, nadzor, revident). Upravitelj i suvlasnici ne sudjeluju u odabiru istih niti dinamici odrađivanja pojedine faze odrađivanja usluga i radova.
Ukoliko su suvlasnici o vlastitom trošku izradili potrebnu dokumentaciju za konstrukcijsku obnovu – Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i Projekt obnove konstrukcije zgrade/za cjelovitu obnovu zgrade (u svemu prema Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije NN 127/2020), isti se refundiraju na račun pričuve podnošenjem važećeg obrasca 3 „Zahtjeva za novčanu pomoć“ a nakon ishođenja pozitivne tehničko-financijske kontrole putem Fonda za obnovu.
Nakon odabira izvođača, Upravitelj potpisuje Ugovor o obnovi konstrukcije višestambene zgrade s FZO i obavezan je pristupiti primopredaji radova te potpisati Zapisnik o primopredaji uz ostale sudionike u obnovi.
Obavezna dokumentacija za prijavu u svemu prema važećem obrascu 1 „Zahtjev za popravak konstrukcije zgrade, odnosno cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra – organizirana obnova“:
1. Dokaz o ovlaštenju podnošenja zahtjeva i o vlasništvu/suvlasništvu uključujući i natpolovično potpisanu odluku suvlasnika o pokretanju zahtjeva,
2. Dokaz da je oštećena zgrada postojeća građevina (građevinska/uporabna dozvola, u slučaju provedene legalizacije Rješenje o izvedenom stanju),
3. Dokaz o oštećenju zgrade ukoliko nije proveden preliminarni pregled ili zgrada ima zelenu naljepnicu.
 

Samostalna konstrukcijska obnova/samoobnova (poglavlja 8.3.9., 8.3.9.1., 8.3.9.2. i 8.3.9.3. Programa mjera NN 88/22), važeći obrazac 3 „Zahtjev za novčanu pomoć“

 1. isplata novčane pomoći prije obnove – nakon ispravno podnesene prijave i donošenja Odluke o obnovi (koju je sukladno članku 39. potrebno objaviti na oglasnoj ploči zgrade) od strane MPGI, FZO provodi tehničko-financijsku kontrolu predane dokumentacije (Elaborata i Projekta).
Tehničko-financijska kontrola utvrđuje opravdanost projektantske razine obnove (prema Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije NN 7/2022), građevinsko bruto površinu (GBP), maksimalnu cijenu robe, usluga i radova s obzirom na veličinu GBP (prema dodatku 11. Programa mjera) te opravdane i neopravdane troškove konstrukcijske obnove prema troškovniku koji je sastavni dio Projekta obnove.
Ishođenjem suglasnosti navedene kontrole, MPGI donosi Djelomično rješenje o novčanoj pomoći (maksimalne cijene bez PDV-a za cijenu izvođenja radova, projektiranje s projektantskim nadzorom, stručni nadzor i kontrolu projekta te trošak koordinacije podnositelju zahtjeva (Upravitelju)) koje se jednokatno isplaćuje na račun pričuve. PDV se isplaćuje nakon završene obnove. Nakon vidljive uplate na računu pričuve, GSKG d.o.o. pokreće postupak odabira izvođača natječajem prema principu neobveznika javne nabave. Odlukom suvlasnika suvlasnici imaju pravo odabrati jednu od ponuda pristiglih na natječaj.
Obavezna dokumentacija za prijavu:
1. Dokaz o ovlaštenju podnošenja zahtjeva i o vlasništvu/suvlasništvu uključujući i natpolovično potpisanu odluku suvlasnika o pokretanju zahtjeva,
2. Dokaz da je oštećena zgrada postojeća građevina (građevinska/uporabna dozvola, u slučaju provedene legalizacije Rješenje o izvedenom stanju),
3. Dokaz o oštećenju zgrade ukoliko nije proveden preliminarni pregled ili zgrada ima zelenu naljepnicu,
4. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i Projekt obnove konstrukcije zgrade/za cjelovitu obnovu zgrade (suglasnost revidenta i prema potrebi Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode).

 1. isplata novčane pomoći tijekom obnove – model se preporuča zgradama koje su već odradile dio radova na konstrukcijskoj obnovi.
Postupak prijave i ishođenja suglasnosti tehničko-financijske kontrole FZO u svemu opisanome prema točki 3.2.a).
Ishođenjem suglasnosti navedene kontrole GSKG d.o.o. u ime suvlasnika zgrade potpisuje Ugovor o sufinanciranju s Fondom za obnovu i ispostavlja već plaćene situacije izvođača radova na naplatu u FZO a koji isplaćuju opravdane troškove (s PDV-om) u maksimalnom iznosu do najviše 90 % ukupnih sredstava za opravdane troškove prema situacijama te račune za izradu projektne dokumentacije koji se isplaćuju u punom iznosu. Sve daljnje privremene situacije Upravitelj ispostavlja neplaćene prema Fondu za obnovu koji provodi isplatu na navedeni način. Ostatak iznosa kao i trošak koordinacije podnositelju zahtjeva (Upravitelju) isplaćuju se nakon dovršene obnove ispostavom okončane situacije, završnog izvješća nadzornog inženjera i Pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.
Obavezna dokumentacija za prijavu: istovjetna onoj navedenoj u točki 3.2.a.

 1. isplata nakon obnove – Postupak prijave i ishođenja suglasnosti tehničko-financijske kontrole FZO u svemu opisanome prema točki 3.2.a).
Suvlasnici dizanjem kredita osiguravaju sredstva na računu pričuve kojima isplaćuju radove konstrukcijske obnove te retroaktivno potražuju prema FZO povrat za opravdane troškove.
Obavezna dokumentacija za prijavu: istovjetna onoj navedenoj u točki 3.2.a uz završno izvješće nadzornog inženjera i Pisanu izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine


U sklopu samostalne obnove modela „isplata prije“ i „isplata tijekom obnove“ suvlasnici zgrade nakon isplate odobrenih novčanih sredstava prema Djelomičnom rješenju o novčanoj pomoći odnosno potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju potpisuju Ugovor o koordinaciji u sklopu kojeg su definirane obveze Upravitelja:
 1. Provođenje postupka odabira izvođača radova prema pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
* Suvlasnici natpolovičnom odlukom suvlasnika imaju mogućnost odabira ponude željenog izvođača neovisno o iznosu iste.
 1. Koordiniranje i organiziranje sastanaka sudionika na gradilištu (predstavnik suvlasnika, izvođač radova, stručni nadzor, projektant i ostali sudionici) po potrebi
 2. Praćenje financijskog plana i interveniranje po potrebi (nepredviđeni radovi, kašnjenje u ispunjenju ugovorenih rokova i sl.) te obavljanje povremenih pregleda izvođenja radova i sastavljanja zapisnika prema potrebi o izvedenom pregledu (minimalno svakih 15 dana)
 3. Plaćanje privremenih i okončanih situacija (isplata prije obnove)
Odnosno dostavljanje Fondu za obnovu ovjerenih privremenih i okončane situacije (potpisanih od strane inženjera gradilišta, nadzornog inženjera i koordinatora ispred GSKG d.o.o.) uz priloge:
- građevinsku knjigu popraćenu dokaznicama mjera za sve izvedene radove koji su predmet privremene situacije
- Izvještaj za situirane radove od operativnog koordinatora
- Izvještaj Izvođača i dijelove dokaznica mjera iz građevinske knjige za stavke koje su predmet plaćanja u modelu „isplate tijekom obnove“
 1. Potpisivanje zapisnika o primopredaji radova uz ostale sudionike u obnovi
 2. Dostavljanje MPGI u roku 60 dana od završetka obnove završnog izvješća nadzornog inženjera u obnovi, kao i Pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine i okončanu situaciju od izvođača
 3. Obavještavanje izvođača i stručnog nadzora o eventualnim nedostacima koji bi se pokazali kroz korištenje obnovljene konstrukcije u jamstvenom roku


Poglavljem 8.3.9. Programa mjera obnove definirano je da se sredstva koja su odobrena za konstrukcijsku obnovu zgrade moraju trošiti namjenski, a ukoliko korisnik novčane pomoći isplaćena sredstva troši nenamjenski, dužan ih je vratiti u državni proračun.
Prilikom donošenja Zakona o obnovi i Programa mjera Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nije izričito definiralo nabavu kod samostalne obnove.
Iako suvlasnici nisu u obvezi provoditi javnu nabavu, kako se većinska sredstva za konstrukcijsku samoobnovu u zajedničku pričuvu uplaćuju iz državnog proračuna, upravitelj će provoditi nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi u dijelu kojim je regulirana nabava za one koji nisu obveznici javne nabave. (NOJN)
Sukladno čl. 36. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o obnovi, upravitelj je odgovoran za namjensko trošenje isplaćenih sredstava iz proračuna, a ne zajednica suvlasnika.
Provođenjem natječaja upravitelj osigurava kontrolu dostavljene dokumentacije kao i poslovnu sposobnost izvođača-ponuditelja, te o nedostacima obavještava predstavnika suvlasnika/suvlasnike.
Upravitelj ne potpisuje ugovor za izradu projektne dokumentacije i provedbu projektantskog nadzora niti za provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova već isključivo ugovor s izvođačem.
Ukoliko je iznos prihvaćene ponude (a u kojoj će biti iskazani opravdani i neopravdani troškovi konstrukcijske obnove) veći od odobrenog iznosa MPGI, suvlasnici osiguravaju razliku planiranog troška putem kredita banke.


Popis suvlasnika na odluci suvlasnika za pokretanje postupka mora biti usklađen s zemljišno-knjižnim stanjem, molimo predstavnike i suvlasnike da ažuriraju svaku promjenu suvlasnika na zgradi slanjem zahtjeva na info@gskg.hr

Iseljavanje suvlasnika tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove, postupak prijave za stambeno suvlasnika tijekom izvođenja radova

 U sklopu organizirane obnove, korisnici odnosno suvlasnici zgrade obvezni su u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o obnovi predati u posjed izvršitelju zgradu koja je predmet obnove, slobodnu od osoba i stvari (poglavlje 8.1.3. Programa mjera).
Ako je riječ o radovima takve vrste da nije nužno osloboditi višestambenu zgradu od osoba, suvlasnici zgrade se obvezuju da će Izvršitelju/izvođaču omogućiti nesmetano izvršenje Odluke o obnovi, te po potrebi, u dogovoru s istima, osigurati izmještanje stvari radi nesmetanog odvijanja radova.
U sklopu samoobnove, suvlasnici iseljavaju u dogovoru s izvođačem a prema projektantskom rješenju načina konstrukcijske obnove.
Suvlasnici putem obrasca S „Zahtjev za stambeno zbrinjavanje“ imaju prema članku 45. Zakona o obnovi NN 117/21 zatražiti stan odgovarajuće veličine u najam do završetka obnove. Navedeni obrazac suvlasnici zasebno predaju pisarnicu Grada Zagreba, Odjel za stanove i stambeno zbrinjavanje - Odsjek za stambeno zbrinjavanje (Trg Stjepana Radića 1).
U zahtjev je potrebno predati:
(1) dokaz o prebivalištu ili boravištu iz kojeg je vidljivo mjesto stanovanja u vrijeme potresa
(2) pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika o ne posjedovanju drugog useljivog stana ili kuće u vlasništvu vlasnika stana, njegovog bračnog druga, životnog partnera, izvanbračnog druga odnosno neformalnog partnera na području Grada Zagreba.
(3) dokaz da zgrada ide u obnovu, početak obnove i da nije moguće stanovati u zgradi za vrijeme trajanja obnove.

Opravdani i neopravdani troškovi u sklopu konstrukcijske obnove, razine obnove

 Opravdani i neopravdani troškovi konstrukcijske obnove navedeni su u poglavlju 9.2. Programa mjera:
Radovi koje obnova konstrukcije zgrade može obuhvaćati su:
1. Pripremni radovi – priprema zgrade za izvođenje radova obnove konstrukcije zgrade
2. Demontaže i uklanjanje – uklanjanje slojeva konstrukcija (npr. žbuke, podne obloge, slojevi međukatnih i krovnih konstrukcija i dr.), uklanjanje instalacija i opreme i drugih oštećenih dijelova zgrade ili dijelova koje je potrebno ukloniti radi izvođenja radova obnove, skupljanje šute, utovar i odvoz na privremeno skladište i/ili reciklažno dvorište uz razvrstavanje radi ponovne uporabe ili mogućnost reciklaže materijala i dijelova nakon uklanjanja
3. Zemljani radovi – radnje (predradnje, uklanjanja i rušenja, iskopi, nasipanje i razastiranja i potrebni transporti) potrebne u slučaju potrebe zahvata na temeljima zgrade i na ukopanim dijelovima zgrade
4. Radovi na obnovi konstrukcije zgrade (betonski i armirano betonski radovi, čelične konstrukcije i elementi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi) provode se prema sljedećim razinama obnove:
4.1. Razina 2 – sa sljedećim zahvatima:
– popravak većih pukotina u nosivim zidovima
– obuhvatniji popravak krovišta
– popravak stubišta
– popravak i povezivanje zidova
– popravak međukatnih konstrukcija (greda, ležajeva, spojeva i sl.) i sidrenje u zidove
– mjere stabilizacije nepridržanih zidova
– izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim.
Navedeni zahvati uključuju izvođenje sljedećih građevinskih radova:
– lokalno povezivanje nosivih zidova
– izvedba armirane žbuke na pojedinim zidovima
– ugradnja sidara za mjestimično povezivanje međukatnih konstrukcija i nosivih zidova te pregradnih s nosivim zidovima
– pojačanje međukatnih grednika i daščane oplate s ciljem postizanja djelomično krute dijafragme te prihvaćanje iste za obodne zidove
– lokalno unošenje prednapona
– lokalno ojačanje zidova FRP-om, mrežama od staklenih vlakana i sl.
– lokalno prezidavanje nosivih zidova, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje specifične težine
– izvedba horizontalnih AB serklaža na krovnim parapetima, konzolnim zidovima i zabatnim zidovima
– lokalno dodavanje novih nosivih elemenata ako se utvrdi značajan nedostatak zidova u jednom smjeru
– za zgrade za koje je dopuštena iznimka, ostali radovi kojima se doprinosi povećanju potresne otpornosti građevinske konstrukcije, ali se bitno ne povećava krutost i masa izvorne konstrukcije
– ostale mjere sličnog opsega prema preporuci projektanta.
4.2. Razina 3 – sa sljedećim zahvatima:
– pojačanja nosivih zidova (injektiranje, fugiranje, prezidavanje, FRP, mreže od staklenih vlakana usidrenih GFRP sidrima, torkretiranje)
– pojačanje ili izvedba novih međukatnih konstrukcija i krovišta s propisanim sidrenjem u zidove
– popravak i/ili izvedba novih stubišnih krakova i podesta
– izvedba novih (dodatnih) ukrutnih nosivih zidova (na mjestu pregradnih ili na novim pozicijama)
– pojačanje temelja
– izvedba novih vertikalnih i horizontalnih serklaža (treba izbjegavati potpuno usijecanje u nosivu strukturu zida)
– ostali zahvati kojima se pojačava potresom oštećena građevinska konstrukcija, a potrebni su da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 godina) za granično stanje znatnog oštećenja.
Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje sljedećih građevinskih radova (ako je primjenjivo):
– iz Razine 1 i/ili 2, u mjeri i obuhvatu primjerenom pojačanju potresom oštećene građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20 % u 50 godina (povratni period 225 godina) za granično stanje znatnog oštećenja
– ostalih radova potrebnih za provedbu građevinskih zahvata predviđenih Razinom 3.
4.3. Razina 4 – sa sljedećim zahvatima (ako je primjenjivo):
– iz Razine 1, 2 i 3, u mjeri i obuhvatu primjerenom da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina (povratni period 475 godina)
– ostalih radova potrebnih za obnovu konstrukcije zgrade.
5. Građevinski radovi uz instalacije (npr. osiguranje prodora za instalacije u novim dijelovima konstrukcija, ugradnja bužira ili dijelova drugih instalacija u nove AB konstrukcije).
6. Završni zidarski radovi (npr. žbukanja i dr.)
7. Radovi na zamjeni vanjske stolarije (prozori i vrata) i unutarnje stolarije (unutarnja vrata) isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije, a isključivo na elementima koji su tijekom obavezne konstruktivne obnove nužno oštećeni područjem zahvata obnove
8. Izolaterski radovi na razinu prije potresa (npr. izolacija temelja i krovova, toplinske izolacije temelja, zidova, podova i krovova)
9. Krovopokrivački radovi
10. Limarski radovi
11. Podne podloge (prema »konstrukcija II faza, Standardna kalkulacija IGH-a, dio radova »37«)
12. Elektroinstalaterski radovi
13. Instalacije vodovoda i kanalizacije
14. Instalacije grijanja i klimatizacija
15. Plinske instalacije.
Radovi iz točaka 5. do 15. izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije, a isključivo na elementima koji su tijekom obavezne konstruktivne obnove nužno oštećeni.
Radovi iz točaka 12., 13. i 14. ovoga Programa izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije do pune funkcionalnosti pojedinog sustava.
Ukoliko se, prilikom izvođenja radova na popravku i/ili pojačanju i/ili cjelovitoj obnovi konstrukcije (razina 2, 3 i 4) kojima se u velikoj mjeri utječe na postojeći sustav instalacija, utvrdi da je postojeći instalacijski sustav trošan, zastario i da ne zadovoljava važećim tehničkim propisima i normama te da isti sustav nije moguće nadograditi izvođenjem novih instalacija, a slijedom navedenoga da na istim neće biti moguće izvršiti ispitivanja kojima se dokazuje funkcionalnost, uporabljivost i ispravnost instalacijskog sustava (sukladno važećim tehničkim propisima), izvršiti će se zamjena postojećeg sustava instalacija u cijelosti uključivo i zamjenu, odnosno izvođenje novih priključaka na javne i/ili interne sustave vodovoda i odvodnje (hidrofori, cisterne vode, sabirne jame i sl.), niskonaponsku elektroenergetsku mrežu, distribucijsku mrežu plina. Pri tome zamjena postojećih instalacija predstavlja prihvatljiv trošak.
Prilikom i nakon izvođenja radova popravka i/ili pojačanje konstrukcije (razina 2 i 3) kojima se u manjoj mjeri utječe na postojeće instalacije, a ne utječu na cjelokupni instalacijski sustav zgrade, odnosno radovi koji uzrokuju manja lokalna oštećenja u građevinskim elementima zgrada, dijelove postojećih instalacija potrebno je zamijeniti odgovarajućim materijalima sukladnim postojećima.
Radovi obnove konstrukcije zgrada završavaju izvođenjem potrebnih završnih zidarskih radova, što uključuje izradu grube i fine žbuke unutarnjih zidova i stropova, izvođenje radova na vanjskoj toplinskoj ovojnici zgrade (ukoliko je postojala) do završnog dekorativnog sloja te izradu podloge za polaganje podne obloge (izravnavajući sloj estriha), isključivo na građevinskim elementima koji su oštećeni u potresu.
Iznimno od gornjeg stavka i u slučaju radova na obnovi konstrukcije uslijed kojih su nužni radovi uklanjanja, rušenja i demontaža postojećih završnih slojeva podova, zidnih obloga i sanitarne opreme, završnim radovima se smatraju dobava i montaža sanitarne opreme i izvođenje završnih podnih te zidnih obloga u stambenim jedinicama u obuhvatu koji je nužan za stanovanje.
Kao opravdani trošak prihvaća se završni sloj pročeljne žbuke, u debljini 1-1,5 cm koji se izvodi iz plemenite, vodobojne, parapropusne, zaštitne i dekorativne mineralne žbuke, površine, zrnatosti i obrade poput izvorne.
Ukoliko je neophodno izvesti vanjske obloge ojačanja, koje mijenjaju gabarite građevine, a zbog postizanja zahtijevane razine potresne otpornosti, iste se mogu provesti prema Zakonu.
Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro izrađuje se u skladu s posebnim uvjetima koje po službenoj dužnosti utvrđuje nadležno javnopravno tijelo u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
Ukoliko je u skladu s izdanim posebnim uvjetima potrebno izvesti istražne restauratorsko konzervatorske radove s dokumentacijom i potom konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova isti su opravdani trošak.
Provedbeno tijelo će procijenjenu vrijednost nabave za navedene usluge i radove utvrditi po provedenim postupcima nabave.
Ukoliko je u skladu s Geotehničkim elaboratom nakon provedenih geotehničkih istražnih radova potrebno izvesti sanaciju tla, trošak istih je opravdani trošak.
Provedbeno tijelo će procijenjenu vrijednost nabave za navedene radove utvrditi po provedenim postupcima nabave.
Ukoliko bi konstrukcijska obnova zgrade bila u financijskom nesrazmjeru u odnosu na uklanjanje i izgradnju zamjenske zgrade, provodi se uklanjanje i izgradnja zgrade sukladno Zakonu i ovom Programu, ukoliko projektant isto utvrdi u projektnoj dokumentaciji, uvažavajući sve relevantne okolnosti vezane uz opće stanje zgrade, te uz suglasnost vlasnika.Višestambene zgrade, stambeno-poslovne i poslovne zgrade prema Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije NN 7/2022 imaju pravo na obnovu razine 2 (popravak konstrukcije) i razinu 3 (pojačanje konstrukcije) a u ovisnosti o oštećenju konstrukcijskih elemenata. Također, svaka razina podrazumijeva i radove koje obuhvaća niža razina stoga se u sklopu konstrukcijske obnove mogu obnoviti i nekonstrukcijski elementi zgrade.
Suvlasnici imaju pravo obnoviti zgradu na višu razinu u sklopu samoobnove od one prihvaćene tehničko-financijskom kontrolom ali će razliku samostalno financirati, prema članku 17. Zakona o obnovi (117/21).

Cjelovita obnova zgrada koje su upisane u Registar RH kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro

Prema članku 3. i čl. 6. stavak 4. Zakona o obnovi NN 10/21, 11/21 zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro moraju provesti cjelovitu obnovu zgrade koja osim obnove konstrukcije podrazumijeva i obnovu strojarskih i elektrotehničkih instalacija te obnovu pročelja zgrade.
 

Konačni akt nakon obnove – rješenje o obnovi

Prema članku 3. točki 11. konačni upravni akt koji izdaje MPGI nakon provedene obnove je Rješenje o obnovi. Navedeni akt služi kao dokaz legalnosti zgrade odnosno njime se zgrada smatra postojećom u smislu propisa kojima se uređuje prostorno uređenje i građenje odnosno akt je istovjetan pravomoćnoj uporabnoj dozvoli (članak 22. stavak 3.).
Navedeno rješenje potrebno je sukladno članku 39. stavku 12 postaviti na oglasnu ploču zgrade.
 

Privremeno zauzimanje susjedne parcele radi provedbe radova na konstrukcijskoj obnovi

 Temeljem članka 107. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima „vlasnik nekretnine na kojoj je nužno obaviti radove potrebne za njezinu uporabu ili korištenje može privremeno uporabiti tuđe zemljište radi izvođenja radova, postavljanja skele i sl., ako se to na drugi način ne može izvesti.“

Garancija izvedenih radova konstrukcijske obnove, izjava izvođača o izvedenim radovima

 Prema Zakonu o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, čl. 633., st. 1. garantni rok za izvođenje radova na obnovi konstrukcije je 10 godina:
„Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu na vrijeme deset godina od predaje i primitka radova.“
Prema tumačenju Hrvatske komore inženjera građevinarstva, ukoliko tijekom izvođenja predmetnih radova dođe do promjene izvođača i s tim u svezi voditelja građenja tada pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine potpisuje ovlašteni voditelj građenja koji je bio imenovan u trenutku završetka radova, međutim prilikom preuzimanja poslova od prethodnog izvođača potrebno je sastaviti zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije od prethodnog ovlaštenog voditelja građenja u kojem će biti navedene sve činjenice i okolnosti vezane uz izvršene radove, utrošeni materijal i sl. Također navedene okolnosti potrebno je upisati u građevinski dnevnik.


B. NEKONSTRUKCIJSKA OBNOVA


B.1. PRIJAVE ZA RETROAKTIVNI POVRAT UTROŠENIH SREDSTAVA ZA HITNU I NUŽNU SANACIJU NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA PREMA MPGI


Koje zgrade imaju pravo retroaktivnog potraživanja utrošenih sredstava za hitnu i nužnu sanaciju nakon potresa/nekonstrukcijsku obnovu?

 Zgrade kojima je brzim pregledom dodijeljena zelena naljepnica U2 – uporabljivo s preporukom te žuta ili crvena naljepnica imaju pravo na retroaktivno potraživanje utrošenih sredstava za hitne i nužne sanacije/nekonstrukcijsku obnovu nakon potresa.
Ukoliko na zgradi nije proveden brzi pregled ili je dodijeljena U1 naljepnica, potrebno je priložiti nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u koje su utvrđena oštećenja na nekonstrukcijskim elementima koji su predmet potraživanja s obaveznim prilogom fotografija oštećenja.

Obuhvat retroaktivnog potraživanja utrošenih sredstava u sklopu nekonstrukcijske obnove

 1. Sukladno poglavlju 9.1. Programa mjera NN 88/22, vlasnik odnosno suvlasnici zgrade oštećene u potresu ostvaruje, prema članku 35. Zakona, pravo na novčanu pomoć za opravdane troškove koje je imao odnosno koje ima za:
– nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi,
– popravak ili zamjenu dimnjaka
– popravak ili zamjenu zabatnog zida
– popravak stubišta
– popravak dizala.
Slijedom navedenoga vlasnik odnosno suvlasnici zgrade na kojoj su nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni u potresu ima pravo na novčanu pomoć za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade, i to:
– popravak ili zamjenu dimnjaka
– popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju
– zamjenu dijelova pokrova (crijepa i sljemenjaka)
– popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)
– popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije
-za pokrov od azbestno-cementnih ploča koji je stradao u potresu opravdana je zamjena cijelog pokrova bez obzira na postotak oštećenja.


Prijava za retroaktivni povrat ostalih izvedenih radova a koji nisu navedeni neće biti refundirana s obzirom na to da se isti klasificiraju kao neopravdani trošak.
Ukoliko radovi obuhvaćaju ponovnu izvedbu srušenih dimnjaka i zabatnog zida, potrebno je priložiti Elaborat popravaka nekonstrukcijskih elemenata i završno izvješće nadzornog inženjera nad provedenim radovima.
Ukoliko radovi obuhvaćaju popravak konstrukcije stubišta, potrebno je priložiti Projekt popravka građevinske konstrukcije i završno izvješće nadzornog inženjera nad provedenim radovima.
Ukoliko radovi obuhvaćaju sanaciju dimovodnih kanala radi prilagodbe za ugradnju kondenzacijskih bojlera, potrebno je priložiti Strojarski projekt sanacije dimovodnih kanala i završno izvješće nadzornog inženjera strojarske struke nad provedenim radovima.
Projekti moraju biti propisno ovjereni žigom i potpisom projektanta i direktora firme (fizička ovjera/scan, digitalni potpis je opcionalan).
MPGI refundira isključivo račune za izvedene radove (uključujući i one za navedenu potrebnu dokumentaciju). Računi za avans, predračuni i ponude se ne refundiraju stoga isti nisu predmet dokumentacije za prijavu.
 

Iznos novčane pomoći za izvedene radove nekonstrukcijske obnove, rješenje o dodjeli novčanih

Sukladno Odluci o izmjeni i dopuni odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 138/2022 od 25.11.2022., opravdani troškovi za radove navedene pod točkom 2. mogu iznositi maksimalno 22.500,00 kn po posebnom dijelu (broj stambenih i poslovnih jedinica).
Rješenje o novčanoj pomoći je upravni akt koji izdaje MPGI a koje sadrži iznos dodijeljene pomoći opravdanih troškova. Prema iskustvu, novčana sredstva FZO uplaćuje o roku do mjesec dana na račun pričuve. Rješenje zaprima Upravitelj kao podnositelj zahtjeva te predstavnik stanara koji je isto prema članku 39. stavak 12. predstavnik obavezan objaviti na oglasnoj ploči zgrade.
 

Promjena evidentirane naljepnice nakon obnove nekonstrukcijskih elemenata, potvrda o naljepnici

Nakon izvedenih radova obnove nekonstrukcijskih elemenata, ne postoji mogućnost službene promjene naljepnice. Kao dokaz da je zgrada uklonila određena oštećenja služi završno izvješće nadzornog inženjera nad provedenim radovima i nalaz postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojim se utvrđuje nova kategorija uporabljivosti odnosno dodjeljuje nova naljepnica.
Ukoliko zgrada ima i konstrukcijskih oštećenja, neovisno o sanaciji nekonstrukcijskih elemenata obvezna je pokrenuti postupak pokretanja konstrukcijske obnove.
Za izdavanje potvrde o službenoj naljepnici zgrade potrebno je ispunjeni zahtjev poslati na email adresu potvrdaopregledu@zagreb.hr u svemu prema uputama na web domeni:


https://www.zagreb.hr/izdavanje-potvrde-o-pregledu-zgrade_naljepnica/172787
 


B.2. ORGANIZIRANA NEKONSTRUKCIJSKA OBNOVA

Koje zgrade imaju pravo prijave na organiziranu nekonstrukcijsku obnovu putem Fonda za obnovu?

 Zgrade kojima je brzim pregledom dodijeljena zelena naljepnica U1 – uporabljivo bez ograničenja i U2 – uporabljivo s preporukom.

Postupak prijave

Predstavnici stanara podnose prijavu slanjem obrasca (vidi prilozi) na email adresu nekonstrukcijska.obnova@fzo.hr te ukoliko žele da Upravitelj u njihovo ime potpisuje Ugovor o nekonstrukcijskoj obnovi zgrade, kao kontakt trebaju navesti referenta zaduženog za prijave potresom oštećenih zgrada. Zaprimanjem ugovora, Upravitelj isti dostavlja predstavnicima s odlukom suvlasnika za usvajanje istog.
Dužnosti Upravitelja kao podnositelja prijave su:

 • pravovremeno osigurati operativnom koordinatoru i ostalim ugovorenim sudionicima nekonstrukcijske obnove nesmetani pristup zgradi, odnosno nekonstrukcijskim dijelovima koje je potrebno pregledati i/ili obnoviti
 • obavijestiti suvlasnike zgrade o sklapanju ovog Ugovora te ih redovito informirati o svim poduzetim radnjama tijekom nekonstrukcijske obnove zgrade
 • na zahtjev provoditelja nekonstrukcijske obnove, odnosno njegovog ovlaštenika, predati na uvid sve potrebne informacije i dokumentaciju o zgradi
 • u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi nekonstrukcijske obnove poslati opravdane eventualne primjedbe i pristupiti završnom pregledu zgrade.
 

Obuhvat organizirane nekonstrukcijske obnove

 Smjernice odnosno predmet obuhvata i izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova u sklopu navedeni su u poglavlju 8.5.1. Programa mjera NN 88/22:
Organizirana obnova nekonstrukcijskih elemenata uključuje izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova (ako je primjenjivo), i to:
– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih:
• dimnjaka (predviđeni radovi sanacije dimnjaka oštećenih potresom obuhvaćaju i postavljanje dimovodnih cijevi u postojeće dimnjake ukoliko se pri sanaciji dimnjaka oštećenih potresom bude provodila zamjena atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim zbog zahtjeva propisanih drugom zakonskom regulativom)
• krovnih vijenaca i parapeta
• balkonskih ogradnih zidova
– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju
– popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)
– zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)
– popravak ili zamjena dijelova:
• krovne limarije
• krovnih prodora
• popravak krovne izolacije
– popravak dizala (izvođenje strojarskih radova u smislu sanacije oštećenja uzrokovanih potresom na temelju mišljenja ovlaštenog servisera (ne uključuje rekonstrukciju dotrajalog dizala i okna)
– popravak stubišta (radovi sanacije nekonstrukcijskih oštećenja stubišnih krakova i podesta uključuju skidanje i odvoz ispucale žbuke po dijelovima zidova stubišta (lokalno) i dijelova podgleda stubišnih krakova, za koje se ocijeni da predstavljaju potencijalnu opasnost za korisnike. Površine sa kojih je uklonjena oštećena žbuka, dovršavaju se ponovnim žbukanjem i gletanjem)
Troškovi dimnjačarskog nalaza i atestne dokumentacije (potrebne za izradu završnog izvješća nadzornog inženjera za strojarske radove koje se izrađuje nakon dovršenih radova, pozitivnog nalaza područnog dimnjačara ili ovlaštenog inženjera strojarstva, puštanja u pogon instaliranih aparata po ovlaštenom serviseru, te ispitanoj instalaciji po distributeru) predstavljaju prihvatljiv trošak u postupku organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrade.
Nabava i ugradnja kondenzacijskih bojlera u sklopu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata potresom oštećenih zgrada predstavlja opravdan trošak. Predmetno se odnosi na slučajeve izvođenja radova na popravku dimovodnih kanala dimnjaka oštećenih potresima.
Toplinske dizalice također predstavljaju opravdan trošak uz uvjet oštećenja dimovodnih kanala uslijed potresa.
U slučaju u kojem je na zgradi koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, zbog potresa došlo do oštećenja nekonstrukcijskih elemenata, a nije došlo do oštećenja konstrukcije, odnosno ima dodijeljenu klasifikaciju uporabljivosti U1-Uporabljivo bez ograničenja i U2-Uporabljivo s preporukom, ista se može obnoviti popravkom nekonstrukcijskih elemenata, odnosno u organiziranom popravku istih.


C. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA


Sukladno poglavlju 8.6. Programa mjera NN 88/22, rok za prijavu svih obrazaca prema MPGI (uključujući i podnošenje zahtjeva za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu prema Fondu za obnovu) su do 31. prosinca 2023. godine.


D. ULOGA GSKG


S obzirom na to da je poglavljem 8.1. i 8.3. Programa mjera NN 88/22 propisano je isključivo Upravitelj podnositelj zahtjeva, predstavnik stanara dužan je kontaktirati referenta Upravitelja koji vodi prijave za pojedinu zgradu (ukoliko zgradi nije dodijeljen referent za prijavu potrebno je kontaktirati voditelja područne službe) te inicijalnim kontaktom u suradnji s referentom započeti postupak prijave sanacije nakon potresa.
Upravitelj je dužan uputiti predstavnika stanara koju dokumentaciju prikupiti za pojedinu vrstu zahtjeva te konzultirati u vezi nejasnoća, kontaktirati predstavnika u slučaju zahtijevanih nadopuna od strane MPGI i FZO te im iste prosljeđivati, po primitku povratnih informacija od nadležnih institucija iste proslijediti predstavniku stanara, u sklopu samoobnove obavljati poslove koordinacije tokom obnove.
Sva dodatna pitanja i upit o statusu obrade premeta za retroaktivni povrat sredstava utrošenih u nekonstrukcijsku obnovu i prijave za pokretanje postupka konstrukcijske obnove predstavnici mogu uputiti MPGI na email adresu potres@mpgi.hr a u vezi organizirane nekonstrukcijske obnove, ishođenju suglasnosti tehničko-financijske kontrole i ostalih ovlasti FZO na email adresu nekonstrukcijska.obnova@fzo.hr i info@fzo.hr.


E. KORISNE POVEZNICE I PRILOZI


Obrasci za prijavu i informacije od strane MPGI
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-grada-zagreba-i-krapinsko-zagorske-zupanije/10668
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 102/20, 10/21, 117/21 (pročišćeni tekst)
https://www.zakon.hr/z/2656/Zakon-o-obnovi-zgrada-oštećenih-potresom-na-području-Grada-Zagreba%2C-Krapinsko-zagorske-županije%2C-Zagrebačke-županije%2C-Sisačko-moslavačke-županije-i-Karlovačke-županije
Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom NN 88/22
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_88_1359.html
Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove NN 127/20
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_127_2429.html
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom NN 138/22
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_138_2078.html
Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije NN 7/22
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_01_7_72.html


PRILOG: OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA ORGANIZIRANU NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU

Odjel graditeljstva, Savska cesta 1, 10000 Zagreb
Vrijeme primanja stranaka i poziva 09-11 h ili prema dogovoru.