Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Zaštita osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka - GDPR (General Data Protection Regulation), GSKG d.o.o. je usvojilo Politiku zaštite osobnih podataka:
Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  (EU 2016/679) u okviru društva GSKG d.o.o. može se preuzeti na ovoj stranici, sjedištu GSKG d.o.o., Savska cesta 1, 10 000 Zagreb u prostorijama Info centra, zatim i prostorijama Centra za korisnike, Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb, te na svakoj područnoj službi GSKG d.o.o.
Zahtjev se može predati osobno ili poslati poštom na adresu GSKG d.o.o., Savska cesta 1, 10 000 Zagreb s naznakom "Službenik za zaštitu osobnih podataka".
Također se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: zastitaosobnihpodataka@gskg.hr .
Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve.
 
Više informacija o Općoj uredbi o zaštiti podataka možete pronaći na sljedećim poveznicama:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html
http://azop.hr/