Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Ogledni primjerak kućnog reda

 
Na temelju članka 86. stavak 1. podstavak 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96.) suvlasnici zgrade u Zagrebu,  _____________________________ određuju
 KUĆNI RED


 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
 
Kućni red se određuje radi osiguranja reda, mira i čistoće u stambenoj zgradi, kao i radi očuvanja zgrade i zajedničkih dijelova i uređaja.
 
Članak 2.
 
Odredbe ovog kućnog reda odnose se na sve osobe koje po bilo kojem temelju trajno ili privremeno koriste stambeni ili poslovni prostor u zgradi, kao i osobe koje u zgradu povremeno zalaze.
 

II. POSEBNE ODREDBE

 
1.    Korištenje stanova i poslovnih prostora u stambenoj zgradi
 
Članak 3.
 
Vlasnici, najmoprimci i zakupnici stanova odnosno poslovnih prostora (nastavno: korisnici) dužni su prostorije koristiti pažnjom dobrog gospodara, pazeći da druge vlasnike i korisnike ne ometaju u mirnom korištenju njihovih prostorija.
Korisnik je dužan stambene i poslovne prostore, zajedničke dijelove i uređaje zgrade te zemljište što pripada zgradi koristiti u skladu s namjenom i međuvlasničkim ugovorom, postupati pažljivo te ih čuvati od oštećenja.
 
Članak 4.
 
Korisnici stanova odnosno poslovnih prostorija dužni su održavati čistoću prostorija koje koriste.
Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balkone i lođe neposredno okrenute  prema ulici ili trgu bacati bilo kakve predmete, prolijevati vodu i slično, kao ni isprašivanje posteljine, sagova, stolnjaka, krpa i drugih sličnih predmeta.
 
Članak 5.
 
Cvijeće na balkonima i slično mora se držati u posudama koje ne propuštaju vodu i osigurane su protiv pada.
Cvijeće se zalijeva tako da se voda ne razlijeva i ne pada na pločnik ili dvorište, te ne vlaži pročelje zgrade.
 
 
 
Članak 6.
 
Vrata, prozori, kapci i slično koji se otvaraju prema javnoj prometnoj površini ne smiju svojim položajem smetati prolaznicima.
 
 
Članak 7.
 
Drva i ugljen mogu se držati i cijepati, odnosno razbijati samo u prostoriji koja služi za smještaj ogrjeva.
 
Članak 8.
 
Nije dozvoljeno u zahodske školjke, umivaonike i slično bacati otpatke te ostavljati uključene električne i plinske uređaje ili otvorene slavine u slučaju izbivanja iz stana ili poslovne prostorije.
 
Članak 9.
 
Nije dozvoljeno vikom, glasnom uporabom uređaja za reprodukciju slike i zvuka (TV, radio, hi-fi i sl.) i drugim sličnim postupcima narušavati mir u zgradi, posebno u razdoblju od ­­­­___ do ___ sati te od ___ do ___ sati.
 
Članak 10.
 
U stanu se mogu držati životinje za društvo (kućni ljubimci) sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca … (Sl. glasnik br. 21/08, 6/12, 4/13 I 20/13).
Držanje domaćih životinja nije dopušteno (Odluka o komunalnom redu, Sl. Glasnik br. 3/14).
 
                                                           Članak 11.
 
U pogledu smještaja i držanja u stanu odnosno poslovnom prostoru posuda sa zapaljivim tekućinama i ostalih zapaljivih predmeta vrijede i primjenjuju se odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 I 56/10) i Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).
 
2.    Korištenje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi.
 
Članak 12.
 
Korisnici  stanova i poslovnih prostora dužni su zajedničke dijelove i uređaje u stambenoj zgradi te zemljište koje služi za uporabu zgrade koristiti u skladu s međuvlasničkim ugovorom, njihovom namjenom i tehničkim propisima, na način da time ne ometaju i ne nanose štetu ostalim suvlasnicima te da se čuva red, mir i čistoća.
Pod zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade u smislu ovog kućnog reda smatraju se dijelovi i uređaji koji su kao zajednički određeni međuvlasničkim ugovorom ili Uredbom o održavanju zgrada (NN 64/97).
 
Članak 13.
 
Ulazna vrata na stambenoj zgradi moraju biti zaključana u razdoblju od ___ do ___ sati.
 
Članak 14.
 
U kućnim vežama, prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama i na stubištima nije dozvoljeno držanje predmeta koji ometaju prolaz te mogu prouzročiti nezgode, zaraze ili ispuštaju neugodne mirise, kao ni predmete koji mogu prouzročiti požar.
Prostorije iz prethodnoga stavka korisnici stanova i poslovnih prostora dužni su koristiti na način određen međuvlasničkim ugovorom odnosno u skladu s namjenom, s time da ne ometaju i ne nanose štetu ostalim suvlasnicima, da se čuva red, mir i čistoća tih prostorija, te da se ne oštećuju.
Kućne veže, stubišta, prolazi, zajednički hodnici i dvorišta moraju biti osvijetljeni.
 
Članak 15.
 
Ulazna vrata u podrum moraju biti stalno zaključana.
Korisnici stanova i poslovnih prostorija imaju pravo na ključ od podrumskih vrata.
Osobito se ne dozvoljava u podrumu držati zapaljive predmete i tekućine.
 
Članak 16.
 
Korisnici stanova odnosno poslovnih prostorija mogu držati ogrjev samo u za to namijenjenim prostorijama (drvarnice).
 
Članak 17.
 
Ulazna vrata na tavan moraju biti stalno zaključana.
Korisnici stanova i poslovnih prostorija imaju pravo na ključ od tavanskih vrata.
Na tavanu je zabranjeno držanje bilo kakvih predmeta, pušenje i uporaba otvorenog plamena.
 
Članak 18.
 
Na neprohodne terase i krov zgrade dozvoljen je pristup samo stručnim osobama radi popravaka, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snijega i leda i slično, pri čemu se ne smiju oštećivati pokrov i drugi zajednički dijelovi zgrade.
 
Članak 19.
 
Praonica i sušionica rublja koriste se u skladu s namjenom odnosno na način određen međuvlasničkim ugovorom.
Korisnici stanova i poslovnih prostorija imaju pravo na ključ od vrata prostorija iz prethodnoga stavka.
 
Članak 20.
 
Zemljište što služi uporabi zgrade (dvorište i dr.) koristi se u skladu s namjenom odnosno na način određen međuvlasničkim ugovorom.
Zemljište što služi uporabi zgrade mora se koristiti na način da se ne ometaju i ne nanosi šteta ostalim suvlasnicima te da se čuva red, mir i čistoća.
 
 
Članak 21.
 
Na održavanje i uređenje vanjskih dijelova zgrade, ograda, dvorišta, vrtova i drugih površina uz javnu površinu te čišćenje snijega i leda s krova i nogostupa uz zgradu primjenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik br. 3/14).

Članak 22.
 
Korisnici stanova i poslovnih prostora dužni su uredno odlagati kućni otpad na način određen Odlukom o komunalnom redu (Sl. glasnik br. 14/14) odnosno Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada … (Sl. glasnik br. 25/13) na mjesto, u dane i vrijeme što ih odredi davatelj usluge:
 
MJESTO DANI VRIJEME
     
od _____ do _____ sati
 
Članak 24.
 
Korisnici stanova odnosno poslovnih prostora dužni su na ulaznim vratima stana odnosno poslovnog prostora te poštanskom sandučiću istaknuti ime i prezime odnosno tvrtku.
Osoba koja obavlja poslovnu djelatnost može na pročelju zgrade postaviti odgovarajuću natpisnu ploču s nazivom (tvrtkom).
U pogledu postavljanja tvrtki, plakata, naziva,  izloga, reklama, jarbola za zastave i drugih naprava na zgradu, primjenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik br. 3/14) i Pravilnika o postavljanju zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba (Sl. glasnik br. 5/11 i 7/12).
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 25.
 
O primjeni kućnog reda u zgradi brinu se svi korisnici stanova i poslovnih prostora odnosno osoba određena međuvlasničkim ugovorom.
Za poštivanje kućnog reda od strane osoba koje povremeno zalaze u zgradu brinu se korisnici stanova i poslovnih prostora.
Svaki suvlasnik odnosno korisnik stana ili poslovnog prostora ovlašten je i dužan o povredama kućnog reda koje se prema odredbama posebnih propisa, navedenima u ovom kućnom redu, smatraju prekršajima obavijestiti nadležnu inspekciju.
 
 
U Zagrebu, __________
           
  
 
 
 
 
PREDSTAVNIK SUVLASNIKA:  _________________________________________
      tel:
      e-pošta:
 
UPRAVITELJ: GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.
                         ZAGREB, SAVSKA CESTA 1,
 tel: 45 65 811
 e-pošta: GSKG@gskg.hr
 
                         PODRUČNA SLUŽBA ____________________, _______________
                         tel:
                         e-pošta:
 
                         HITNE INTERVENCIJE, Savska cesta 1
 tel: 48 29 420 i 48 29 425
 faks: 45 65 966
 e-pošta: HitneGSKG@gskg.hr
 
OSIGURATELJ: _________________________________
                            - prijava šteta upravitelju na tel: 45 65 811
 
 
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – CENTAR: 112
POLICIJA: 192
VATROGASCI: 193
HITNA POMOĆ: 194